Audyt

Doradztwo i porady prawne

Weryfikujemy obecną strategię organizacji i pomagamy zdefiniować nowe przedsięwzięcia i projekty. Wspieramy modelowanie i optymalizację procesów pod kątem wdrażania nowej strategii organizacji. Wspólnie z Klientem wypracowujemy zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy.

Nasze podejście konsultingowe pozwala:

– znaleźć rozwiązania istniejących problemów,

– wykorzystać wiedzę ekspercką zespołu konsultantów do wypracowania optymalnego rozwiązania,

– opracować plan zadań na osi czasu,

– ustalić priorytety do określonych zadań.

Wynikiem prac jest raport określający procesy wymagające modyfikacji oraz sugerowane zmiany. Po akceptacji wprowadzamy jego założenia. Osoby decyzyjne, na bieżąco informowane o postępach prac, ewentualnych zagrożeniach i skutkach, mają możliwość kontroli nad procesem.

Zarządzanie kompetencjami

Zdarza się, że pracownicy wykonują zadania diametralnie inne niż wskazywałyby posiadane przez nich wyspecjalizowane kompetencje. Określenie kompetencji ułatwia pracę pracownikom i menadżerom, pozwala odnieść sukces na stanowisku pracy. System określania kompetencji ukierunkowuje pracowników na realizację strategicznych celów firmy, zwiększa efektywność, jasno określa role i zadania, pozytywnie wpływa na kształtowanie kultury organizacyjnej, usprawnia identyfikację potrzeb, zwiększa skuteczność rekrutacji, ułatwia wprowadzanie zmian w organizacji.

Zarządzanie talentami

Talent, obok wiedzy i doświadczenia, charakteryzuje najlepszych pracowników. To niepowtarzalna cecha, której nie można zdobyć ani się jej nauczyć. Mając odpowiednią wiedzę talenty można rozwijać dla osiągania lepszych wyników. Zarządzanie talentami ma na celu:

 • kierowanie pracowników utalentowanych na adekwatne stanowiska pracy,
 • zapobieganie utraty najlepszych pracowników,
 • przygotowanie kadry rezerwowej i zbudowanie bazy pracowników o wysokich kompetencjach,
 • wzrost lojalności i motywacji pracowników.

Doskonalenie obecnych w firmie procesów biznesowych

Doświadczenie podpowiada nam, że czasem drobne zmiany wysoce usprawniają dany proces. Wzmacniamy więc aktualne procesy oraz eliminujemy zbędne czynności. Podczas rozmów z kadrą wypracowujemy optymalne rozwiązania i wspieramy ich implementację w kolejnych etapach:

1. Diagnoza:

 • określenie celów projektu w powiązaniu z celami strategicznymi przedsiębiorstwa,
 • identyfikacja kluczowych obszarów,
 • określenie oczekiwań.

2. Rozwiązania:

 • optymalizacja procesu,
 • wypracowanie najlepszego standardu.

3. Wdrożenie rozwiązań:

 • zaplanowanie procesu wdrożenia,
 • monitorowanie statusu wdrożenia,
 • wsparcie wdrożenia (coaching).

4. Monitorowanie zmian:

 • zaprojektowanie systemu kontroli (audyt),
 • realizacja audytu.

Wdrażanie standardów

Tworzymy standardy pracy, które pomagają utrzymać jej efektywność na najwyższym poziomie. Identyfikujemy działania mające istotny wpływ na osiągane wyniki i cele. Dzięki analizie odchyleń doskonalimy system zarządzania, ukierunkowujemy organizację na wprowadzanie i zarządzanie zmian, mobilizujemy do systematycznych działań.

Doradztwo organizacyjne i audyt organizacyjny

Audyt organizacyjny stanowi podstawę realizacji wszystkich projektów doradczych. Pozwala dokonać przeglądu organizacji i sposobu realizacji poszczególnych funkcji i procesów (np. produkcja, sprzedaż, marketing, zarządzanie ludźmi itd.). Audyt organizacyjny wiąże się z audytem struktury organizacyjnej, audytem personalnym, audytem stylu zarządzania, audytem kultury organizacyjnej.

Celem audytu organizacyjnego jest ocena:

 • misji, celów i strategii firmy,
 • sprawności organizacji,
 • istniejących systemów zarządczych,
 • efektywności realizowanych działań,
 • podziału odpowiedzialności, decyzyjności i zadań (weryfikacja stanowisk pracy i regulaminu organizacyjnego),
 • realizacji funkcji zarządczych firmy,
 • identyfikacji trudności i szans rozwojowych.

Etapy audytu organizacyjnego:

 1. Analiza dokumentacji (regulaminy, procedury, opisy stanowisk)
 2. Analiza pracy na poszczególnych stanowiskach
 3. Diagnoza zasobów wewnętrznych
 4. Analiza SWOT organizacji
 5. Mapowanie procesów (opcjonalnie)
 6. Opracowanie sprawozdania i rekomendacji
 7. Szczegółowe opracowanie założeń projektu doradczego (w przypadku, gdy audyt jest elementem projektu)

Strategia organizacji

Tworzenie strategii organizacji jest metodą polegającą na wyodrębnieniu kierunków strategii, opisie celów oraz diagnozie przyczyn i wyznaczeniu kierunków rozwoju organizacji. Strategia tworzona indywidualnie uwzględnienia te obszary badawcze, które wymagają zdiagnozowania i uporządkowania.

Opisy stanowisk pracy

Analiza stanowisk pracy pozwala na eliminację działań niepotrzebnych oraz precyzuje zakresy obowiązków pracowników. Stanowi punkt wyjścia dla procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi: rekrutacji i selekcji pracowników, budowania systemu ocen okresowych, tworzenia systemu motywacyjnego.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI – Key Performance Indicators) to kluczowe wskaźniki wydajności danej organizacji używane w procesie pomiaru realizacji jej celów. Cele wdrożenia KPI:

 • diagnoza i pomiar postępów w realizacji założonych celów,
 • możliwość korekty wybranych elementów,
 • podniesienie efektywności działań w poszczególnych obszarach,
 • monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań klientów,
 • motywowanie pracowników do identyfikacji z organizacją oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów przez kierownictwo w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia systemu zarządzania,
 • wprowadzanie usprawnień w poszczególnych obszarach funkcjonalnych,
 • optymalizacja procesu „produkcji” i racjonalne wykorzystanie zasobów (ludzkich, finansowych, organizacyjnych).

Zarządzanie czasem

Zaznajomienie pracowników z technikami zarządzania czasem pomaga w skupieniu się nad działaniami długoterminowymi o odroczonych korzyściach, efektywnej organizacji czasu pracy, koordynowaniu wielu zadań. Uczymy zasad:

– ustalania priorytetów zadań,

– pracy z dokumentami,

– organizacji spotkań,

– delegowania zadań i uprawnień,

– pracy pod presją czasu.

Zarządzanie przepływem informacji

Zapoznajemy pracowników z procesem przepływu informacji i komunikacji w firmie. Doradzamy, jak skutecznie radzić sobie z różnorodnością i nadmiarem informacji; jak identyfikować właściwych odbiorców informacji; jakie formy przekazu wybrać dla skutecznej komunikacji.

Doradztwo finansowe

Doradzamy firmom w pozyskiwaniu finansowania oraz tworzeniu partnerstw na potrzeby przedsięwzięć. Nasze usługi w tym zakresie:

 • opracowanie komercyjnej i finansowej struktury projektów,
 • ocena wykonalności projektu na podstawie modeli finansowych,
 • przygotowanie dokumentacji,
 • negocjacje warunków finansowania z kredytodawcami,
 • pomoc w wyborze banku lub firmy leasingowej,
 • opracowanie i prowadzenie procesu refinansowania,
 • negocjacje partnerstw strategicznych,
 • zarządzanie procesem przetargowym,
 • analiza RZiS oraz Bilansu,
 • badanie przepływów finansowych,
 • analizy i programy naprawcze,
 • negocjowanie najlepszych warunków umowy,
 • redukcja kosztów.

Doradztwo sprzedażowe

 • dywersyfikacja strategii sprzedaży,
 • strategia marki,
 • opracowanie cennika i pozycjonowanie cen,
 • analiza danych sprzedażowych pozyskanych od końcowego użytkownika,
 • wybór optymalnej strategii sprzedaży,
 • wybór i zarządzanie kanałami sprzedaży,
 • zarządzanie działem handlowym,
 • modelowanie systemów prowizyjnych, marż, obrotu;
 • analiza czynników spadku sprzedaży,
 • zdefiniowanie grupy docelowej i segmentacji rynku,
 • cross-selling i up-selling,
 • wsparcie wprowadzania kluczowych decyzji w firmie mających wpływ na wzrost sprzedaży,
 • program motywacyjny, rozwój umiejętności i wydobycie potencjału osób zajmujących się sprzedażą;
 • przygotowanie strategicznych rekomendacji: od ujednolicania organizacji sprzedaży do zaprojektowania układu sklepu, zgodnie z wymaganiami strategii i kanałów sprzedażowych;
 • wdrażanie strategii sprzedaży i marketingu przez programy pilotażowe oceniające ich skuteczność.

Metodologia pracy

Klienci oczekują od firmy doradczej projektu doradczego opartego o metodykę projektową oraz szerokich kompetencji z zakresu optymalizacji procesów.

Oferujemy wiedzę ekspercką w zakresie doradzania i zarządzania, ale też rozumiemy procesy psychologiczne i społeczne. Klienci cenią nasze usługi za wymierne efekty. Pomagamy w rozwiązywaniu realnych problemów oraz przygotowujemy organizację do podejmowania trudnych decyzji.

1. Etap – definiowanie zakresu usług

Na tym etapie zajmujemy się dostępną dokumentacją, formułujemy wstępne oczekiwania Klienta. Powstaje szkic zakresu współpracy zawierający: kontekst biznesowy, określenie celów strategicznych, zakres przewidzianych prac, opis ryzyka oraz plan.

Finalny dokument zostaje przedstawiony osobom decyzyjnym. Akceptacja ma potwierdzić, że nie pominięto żadnego problemu, cele i zakres są rozumiane jednomyślnie, a wskazane kluczowe osoby będą informowane o przebiegu i zakresie prac.

2. Etap – harmonogram

Na tym etapie, mając zdefiniowany zakres prac, przypisujemy zadania na osi czasu. Powstaje dokument zrozumiały dla osób zaangażowanych po stronie klienta, pozwalający zaplanować czas na zadania, śledzenie postępu prac oraz nanoszenie zmiany. Na koniec analizujemy wspólnie ryzyka harmonogramu, krytyczne momenty zadań oraz śledzimy relację pomiędzy zadaniami.

3. Etap – wsparcie

Przy złożonych pracach konsultingowych Klient oczekuje wsparcia i wskazówek lub – mając wiedzę i duże doświadczenie – chce utwierdzić się w słuszności podejmowanych działań. Klient wyznacza architekta rozwiązań, uprawnionego do podejmowania decyzji związanych z zakresem prac. Spotkania z architektem to analiza poprzedniego okresu, problemy bieżące oraz ustalenie planu na następny okres.

4. Etap – tworzenie zespołu

Architekt i nasza firma uruchamiają opisane zadania. Do poszczególnych zadań przypisane zostają osoby biorące bezpośredni udział w pracach. Grupa ta powinna stanowić zgrany zespół, podejmujący odpowiedzialność za wprowadzane prace. Każdy zna swoje zadania i cele, przypisane na osi czasu z określonym terminem realizacji. Powstaje dokument przedstawiony do akceptacji Klientowi.

5. Etap – badanie stanu realizacji zadań

Podczas tego etapu przeprowadzamy analizy: wskaźnikową realizacji zadań, jakości i kompletności realizowanych zadań, sposobu zarządzania, spełnienia oczekiwań, wykonalności harmonogramu.

Dokument zawierający powyższe analizy, podsumowanie osiągniętych zamierzeń oraz rekomendację dalszych kroków zostaje przedstawiony do akceptacji Klienta.

Po więcej informacji zapraszamy do Kancelarii: Porady Prawne – Wrocław: ul. Włodkowica 21/7