Prawo

Konsorcjum Prawo-Finansowe Kiwała i Wspólnicy z siedzibą we Wrocławiu podejmuje się profesjonalnych usług finansowo-prawnych dla Klientów biznesowych: przedsiębiorstw, spółek i konsorcjów krajowych i międzynarodowych, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji i innych.

Specjalistyczna wiedza i doświadczenie naszych prawników pozwala nam działać w wielu obszarach licznych branż i dziedzin.

Oferujemy stałą obsługę firm, jak i wsparcie i współudział w prowadzeniu konkretnych projektów i przedsięwzięć.

Doradztwo, reprezentowanie sądowe i arbitrażowe, sporządzanie dokumentacji, przeprowadzanie analiz i ocen, czynności audytorskie, doradztwo w negocjacjach, przeprowadzanie postepowań – to tylko przykładowe zagadnienia, które są przedmiotem naszej działalności na rzecz sukcesów w zarządzaniu biznesem naszych Klientów.

Umowy gospodarcze

 • konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców,
 • przygotowanie i negocjowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (umowy sprzedaży, dostawy, przewozu, najmu, dzierżawy, dostawy mediów, o dzieło, zlecenia),
 • przygotowanie i negocjowanie umów związanych z realizacją inwestycji,
 • przygotowanie i negocjowanie innych umów charakterystycznych dla działalności prowadzonej przez Klienta,
 • pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów, udzielana przez naszego prawnika.

Reprezentacja sądowa oraz arbitrażowa

 • przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • przed sądami arbitrażowymi,
 • w postępowaniach mediacyjnych i przedprocesowych negocjacjach ugodowych.

Inwestycje zagraniczne

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przeprowadzenie procedur prawnych związanych z rejestracją działalności gospodarczej,
 • pomoc w nabywaniu i zagospodarowaniu nieruchomości świadczona przez radcę prawnego,
 • obsługa prawna fuzji i przejęć,
 • pomoc prawna w pozyskaniu środków finansowania inwestycji,
 • pomoc prawna związaną z lokalizacją inwestycji na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Zamówienia publiczne

 • opracowywanie dokumentów przetargowych, w tym ogłoszeń, SIWZ;
 • przygotowywanie środków ochrony prawnej,
 • zastępstwo przed Prezesem UZP, KIO, sądem w postępowaniu skargowym,
 • doradztwo na etapie wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym negocjowanie zmiany umów, pomoc prawna w realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów.

Prawo pracy

 • przygotowania regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostałych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy;
 • przygotowania umów o pracę, umów dla członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz umów o zakazie konkurencji oraz pozostałej dokumentacji indywidualnej stosunków pracy;
 • doradztwa w zakresie delegowania pracowników do państw należących do Unii Europejskiej oraz do innych państw,
 • procedur związanych ze stosowaniem kar porządkowych oraz odpowiedzialnością materialną,
 • zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,
 • rozwiązywania stosunków pracy, w tym dokonywania zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia,
 • zagadnień pracy tymczasowej.

Obrót nieruchomościami

 • doradztwo na etapie nabywania nieruchomości, badania i oceny stanu prawnego nieruchomości, przygotowania i negocjacji umów sprzedaży nieruchomości;
 • przygotowanie i negocjacje umów zapewniających finansowanie zakupu nieruchomości i realizowanej inwestycji;
 • doradztwo dla inwestorów w zakresie zagospodarowania nieruchomości, w szczególności przygotowanie i negocjowanie umów z kontrahentami biorącymi udział w procesie budowlanym;
 • doradztwo dla pośredników w obrocie nieruchomościami, projektantów;
 • doradztwo przy uzyskiwaniu odpowiednich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji;
 • przygotowanie i negocjowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz sprzedaży lokali;
 • reprezentowanie Klientów przy uzyskiwaniu zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców przez doświadczonych adwokatów.

Prawo budowlane

 • pomoc prawna w zakresie zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nieruchomości,
 • pomoc prawna w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych,
 • przygotowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, w tym według standardów FIDIC, a także innych umów zawieranych w procesie budowlanym, w tym w szczególności umów o prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne, umów z inżynierem kontraktu, w tym w trybie zamówień publicznych;
 • przygotowanie i negocjowanie umów deweloperskich,
 • doradztwo na etapie realizacji umowy.

Prawo własności intelektualnej

 • przygotowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego, w szczególności umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych,
 • występowanie w sporach o naruszenie praw autorskich.

Audyty umów, regulaminów oraz innych dokumentów

 • oferty banków, pośredników finansowych, towarzystw ubezpieczeniowych, wydawnictw, zarządców nieruchomości, deweloperów, przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, IT oraz z sektora energetycznego;
 • kompleksowa obsługa wiodącego banku detalicznego,
 • zastępstwo Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK oraz SOKiK,
 • weryfikowanie konieczności uzyskania zezwoleń Prezesa UOKiK na przeprowadzanie przejęć, fuzji, nabycia przedsiębiorstwa lub innego majątku oraz konieczności zgłoszenia zamiaru koncentracji;
 • uczestnictwo w Komisji ds. Ochrony Konsumentów działającej przy Radzie Prawa Bankowego,
 • przygotowywanie projektów dokumentów na potrzeby korespondencji z organami nadzorującymi,
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w danej branży lub niektóre sfery ich aktywności (np. GINB, ZBP, MF, GIIF, GIS, MZ, GIIF, KNUiFE, PIU, RU, URE, URTiP, UKE, MSP, KRRiT),
 • wykonywanie czynności eksperckich i opiniodawczych na zlecenie Prezesa UOKiK, Komisji Sejmowych oraz Samorządów Terytorialnych, Gospodarczych i Zawodowych;
 • szkolenia z prawa ochrony konsumentów dla sędziów sądów rejonowych i okręgowych.

Opiniowanie i weryfikowanie treści reklam

 • akcji promocyjnych, konkursów, programów lojalnościowych oraz innych przedsięwzięć marketingowych w branży bankowej, pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, spożywczej i deweloperskiej;
 • doradzanie w procesie tworzenia i sprzedawania produktów rynkowych oraz nadzór prawny nad działaniami marketingowymi;
 • zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi,
 • monitorowanie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • zastępstwo w sądach oraz organach administracyjnych w sprawach związanych z marketingiem,
 • szkolenia z prawa reklamy, mediów, prawa prasowego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • prowadzenie dużych procesów w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji.

Zarządzanie własnością przemysłową i intelektualną Klientów

 • opracowywanie strategii ochrony interesów Klientów,
 • wycena dóbr niematerialnych,
 • opiniowanie, negocjowanie oraz przygotowywanie transferów technologii, licencji oraz innych umów, regulaminów i dokumentów,
 • nadzór prawny nad wykonywaniem umów z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej,
 • badanie zdolności ochronnej i rejestrowanie znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz przemysłowych;
 • monitorowanie i ochrona znaków towarowych, domen internetowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich i pokrewnych, programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, know-how, tajemnic handlowych i produkcyjnych, baz danych;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracyjnymi w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej,
 • szkolenia z prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

Doradzanie przy implementowaniu oprogramowania

 • w tym: zintegrowanych systemów zarządzania (SAP) oraz bankowości (ICBS),
 • negocjacje i mediacje w sporach dotyczących realizacji umów w branży IT,
 • stała współpraca z Centrum Badań Problemów Prawnych i Elektronicznych Komunikacji Elektronicznej,
 • uczestnictwo w seminariach i konferencjach poświęconych problematyce komunikacji elektronicznej,
 • doradzanie w handlu elektronicznym oraz e-biznesie,
 • obsługa prawna systemu płatności elektronicznych,
 • audyty przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, produkcyjnej oraz informacji poufnej i handlowej;
 • pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie innowacyjnych technologii,
 • doradzanie i reprezentowanie Klientów w zamówieniach publicznych,
 • zastępstwo przed URTiP i UKE oraz w postępowaniu arbitrażowym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji,
 • reprezentacja przed GIODO.

Zakładanie, restrukturyzacja dokapitalizowanie, przekształcanie, przejmowanie, fuzje

 • doradzanie w zakresie private equity (PE) i venture capital (VC),
 • optymalizowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorców,
 • uruchamianie i obsługa przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • obsługa organów spółek oraz complains prawa korporacyjnego,
 • opiniowanie oraz tworzenie regulacji wewnętrznych,
 • przygotowywanie raportów o zmianach w prawie i kierunkach w orzecznictwie krajowym i europejskim,
 • przeprowadzanie audytów prawnych (due dilegence) oraz przygotowywanie raportów,
 • doradzanie w procesach prywatyzacyjnych,
 • obsługa transakcji dotyczących pozyskiwania kapitału oraz udziałów i akcji,
 • przygotowywanie prospektów emisyjnych,
 • doradzanie w procesach sekurytyzacyjnych oraz zakładanie i obsługa spółek celowych,
 • dochodzenie praw wierzycieli od piastunów organów osób prawnych,
 • szkolenia z prawa handlowego dla środowisk prawniczych, gospodarczych i urzędniczych.

Przygotowanie i negocjowanie kontraktów w obrocie krajowym i międzynarodowym

 • obsługa transakcji eksportowych i importowych,
 • przygotowywanie umów przedwstępnych, ramowych oraz ogólnych warunków umów;
 • zabezpieczanie konkretnych interesów,
 • opiniowanie koncepcji biznesowych produktów rynkowych oraz ich rekomendacja,
 • projektowanie umów nienazwanych,
 • rozwiązywanie bieżących problemów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów,
 • obsługa transakcji leasingowych, agencyjnych, licencyjnych i franchisingowych;
 • doradzanie przy wyborze, budowie i bieżąca obsługa sieci dystrybucyjnych;
 • nadzór prawny nad outsourcingiem,
 • przeprowadzanie transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa oraz jego zakładów,
 • szkolenia z zakresu prawa kontraktów.

Pozyskiwanie, audyt prawny i obsługa przejmowania nieruchomości

 • obsługa prawna inwestycji drogowych i budowlanych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących procesu inwestycyjnego,
 • nadzór prawny nad wykonywaniem umów,
 • reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego,
 • opiniowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych,
 • obsługa sprzedaży usług deweloperskich,
 • opiniowanie umów najmu i dzierżawy,
 • doradzanie zarządcom nieruchomości w bieżącej działalności,
 • windykacja należności czynszowych.

Rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska

 • reprezentacja w sprawach ochrony środowiska przed organami administracyjnymi i sądami,
 • opiniowanie umów dotyczących recyklingu,
 • obsługa prawna inwestycji proekologicznych,
 • pozyskiwanie środków unijnych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska,
 • doradzanie w zamówieniach publicznych,
 • wsparcie w kontrolach podatkowych,
 • opiniowanie transakcji oraz przedsięwzięć marketingowych pod kątem opodatkowania,
 • sporządzenie interpretacji prawa podatkowego,
 • optymalizacja i doradztwo podatkowe,
 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych przed organami administracyjnymi i sądami.

Kancelaria Wrocław: ul. Włodkowica 21/7. Prawnik (Wrocław) przyjmuje intresantów od poniedziałku do piątku od 9 do 18.