Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Skutki podatkowe

Na skutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową (Sp. K.) nie powstanie w tej spółce (sp. z o.o.) przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z:
art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przepis ten stosuje się odpowiednio m.in. do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej;
art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: ustawa o CIT), przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania alb przy ustalaniu straty nie uwzględnia się m.in. strat przedsiębiorców przekształcanych w razie przekształcenia formy prawnej, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia;
art. 16g ust. 9 i 18 ustawy o CIT, w razie przekształcenia formy prawnej dokonywanej na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podmiotu przekształcanego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Przepis ten ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego;
art. 16h ust. 3 ustawy o CIT, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, co do zasady, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony.
Ponadto zgodnie z:
art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia);
art. 553 § 1 i 3 KSH spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.
Biorąc pod uwagę, że:
– przekształcenie spółki uznawane jest za zmianę formy prawnej przy zachowaniu jej podmiotowości prawnej,
– spółka przekształcona staje się sukcesorem prawnym i podatkowym spółki przekształcanej,
– na skutek przekształcenia spółka nie uzyskuje żadnego przysporzenia,
– spółka ma obowiązek kontynuować zasady amortyzacji przyjęte przed przekształceniem,
– przepisy ustawy o CIT nie zawierają szczególnej regulacji dotyczącej opodatkowania spółki przekształcanej (przewidują jedynie opodatkowanie udziałowców lub akcjonariuszy spółki przekształcanej w przypadku wystąpienia w niej zysków niepodzielnych),
przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową nie będzie skutkować powstaniem jakiegokolwiek przychodu po stronie spółki z o.o.
Powyższe znajduje potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych. W szczególności w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 czerwca 2010 r., nr IBPBI/2/443-532/10/PK, w której potwierdzono, że „przekształcenie Spółki kapitałowej (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w Spółkę jawną nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu art. 12 #61485; 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a zatem nie wystąpi też dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.”